ประวัติคณะ

คณะการบริหารและจัดการ
Faculty Administration and Management : ( FAM )

 

คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2553 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 69 เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 16ง เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ตามประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการรวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม