ประวัติคณะ

ประวัติความเป็นมา

คณะการบริหารและจัดการ

Faculty Administration and Management: ( FAM )

(เขียนโดย รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี)

       คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 17 เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 11ง เมื่อ 14 มกราคม 2559 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม คณะการบริหารและจัดการเป็นคณะที่มีการเริ่มต้นและพัฒนามายาวนานมากกว่า 30 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นไทม์ไลน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526-2559 (ดังภาพด้านล่าง) โดยสามารถแบ่งการพัฒนาการและความเป็นมาของคณะออกเป็นสามช่วง ดังนี้

       ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2526-2552) เป็นช่วงของการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารและจัดการ ตลอดจนวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสังกัดในภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ.(บริหารธุรกิจเกษตร) และ วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการ) ต่อมา ปี 2539-2545 ได้พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ขึ้น จึงทำให้ภาควิชาดังกล่าวมีหลักสูตรทั้งสิ้น 4 หลักสูตร นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม) ในปี 2540

       ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2553-2558) เป็นช่วงของการนำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการที่กระจายอยู่ในสองคณะมาร่วมกันในนาม “วิทยาลัยการบริหารและจัดการ (Administration and Management Collage: AMC)” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 69 เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 16ง เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการรวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และได้พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ใหม่เป็น 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 3 สาขา (สาขาบริหารอุตสาหรรม สาขาบริหารเทคโนโลยี และสาขาบริหารธุรกิจเกษตร) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

          ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2559-2560) เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนลักษณะการดำเนินงานเป็นคณะการบริหารและจัดการ (Faculty of Administration and Management: FAM) เพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันที่เกิดขึ้น โดยได้พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคณะการบริหารและจัดการมีหลักสูตรทั้งสิ้น 7 หลักสูตร แบ่งออกเป็นสองประเภท คือหลักสูตรทั่วไป 4 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดแบ่งเป็นหลักสูตร ปริญญาตรี 3 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ดังภาพต่อไปนี้

สังกัดภาควิชา

ระดับการศึกษา

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

ภาควิชาบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี

บธ..

บธ.บ.

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

ปกติ-ภาษาไทย

ปกติ-ภาษาอังกฤษ

B.B.A

Business Administration

นานาชาติ

ปริญญาโท

บธ..

บริหารธุรกิจ

ปกติ

ภาควิชาการจัดการ

ปริญญาตรี

วท..

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

ปกติ

ปริญญาโท

บธ..

การจัดการกีฬาและสื่อบันเทิง

ปกติ

M.B.A

Industrial Business Administration

นานาชาติ

ปริญญาเอก

Ph.D.

Industrial Business Administration

นานาชาติ