กำหนดการ

 

 

กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2

 

กำหนดการ ระยะเวลา
ปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 11 เมษายน 2557
แจ้งผลการพิจารณาบทความ 18 เมษายน 2557
วันชำระค่าลงทะเบียน 25 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 11.00 น.
นำเสนอผลงาน 25 เมษายน 2557

 

** การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ  15 นาที  ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที

ผลงานวิจัยเรื่องเต็มจะรวบรวมเป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปของ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ CD-ROM

 

กำหนดการจัดงาน : 25 เมษายน 2557

 

สถานที่จัดงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ตารางการนำเสนอผลงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง