รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2557  
   

ปีการศึกษา 2556

SAR วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-วิทยาลัยการบริหารและจัดการประจำปีการศึกษา 2556
   

ปีการศึกษา 2555

SAR วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 (4.6 mb)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-วิทยาลัยการบริหารและจัดการประจำปีการศึกษา 2555
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-สาขาวิชาบริหารธุรกิจประจำปีการศึกษา 2555 


ปีการศึกษา 2554

SAR วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 (4.6 mb)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-วิทยาลัยการบริหารและจัดการประจำปีการศึกษา 2554
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-สาขาวิชาบริหารธุรกิจประจำปีการศึกษา 2554

 

ปีการศึกษา 2553

SAR วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (4.6 mb)
ผลคะแนนการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553
คะแนนแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553

บทความที่เกี่ยวข้อง