คณะกรรมการ
ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก
ประธานกรรมการ
รศ.ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์
กรรมการ
ดร.เทพรัตน์  พิมลเสถียร
กรรมการ
ดร. ธนาวุฒิ ประกอบผล
กรรมการ
ดร. ภูริศ ศรสรุทร์
กรรมการ
นายพัชรพงษ์ รุ่นอ๋อย
กรรมการ
นางสาวกมลวรรณ สวยสุขวิชา
กรรมการและเลขานุการ

  

  

 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง