เอกสารและคู่มือ

ความหมายของประชาคมอาเซียน (324 kb)
แผนงานประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2554 (40 kb)
OUTPUT พื้นฐานการประชาสัมพันธ์(ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) (514 kb)


แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซด์และเฟสบุ๊คของวิทยาลัยฯ (126 kb)
แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ของส่วนสารนิเทศ (108 kb)
แบบฟอร์มเบิกของที่ระลึก (108 kb)

บทความที่เกี่ยวข้อง