คณะกรรมการ

รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี
ที่ปรึกษา
ผศ.ขนิษฐา อุนะรัตน์
ประธาน
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
กรรมการ
ผศ.อภิสิทธิ์ แก้วฉา
กรรมการ
ดร. ธนาวุฒิ ประกอบผล
กรรมการ
ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ
กรรมการ
นางสาวสุมณฑา อ่วมกลัด
เลขานุการ

  

บทความที่เกี่ยวข้อง