นโยบาย


ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงขอออกประกาศดังนี้

 

ข้อ ๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำไปใช้ในในกิจกรรมวิชาการต่างๆ ได้


ข้อ ๒ การกำหนดแผนการดำเนินงานทั้งระยะเวลาการดำเนินงาน และเป้าหมายที่ชัดเจน ในการประกันคุณภาพการศึกษา


ข้อ ๓  มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพทั้งในระดับวิทยาลัย สาขาวิชา


ข้อ ๔ มอบหมายตัวบ่งชี้ให้บุคลากรของวิทยาลัย เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีแนวทางในการดำเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวต่อไป


ข้อ ๕ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆในการตอบสนองต่อเป้าหมายของการประกันคุณภาพการ ศึกษา


ข้อ ๖ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษานำความรู้จากการประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดทำ โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา


ข้อ ๗ การประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ และมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป


ข้อ ๘ นำข้อที่ควรปรับปรุงของวิทยาลัยในรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ มาพิจารณา เพื่อแก้ไขปรับปรุง และกำหนดเป็นนโยบายในปีต่อไป เช่น การจัดทำโครงการที่มุ่งเน้นพันธกิจของวิทยาลัยให้มากขึ้น การบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน หรือจำนวนเงินวิจัยต่อคน เป็นต้น

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร)


คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

บทความที่เกี่ยวข้อง