เอกสารและคู่มือ

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2556
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2555
แนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย
คำสั่งนโยบายงานประกันคุณภาพ 23 ธ.ค. 54 (201 kb)
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2554 (41.5 kb)
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (264 kb)
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2553
คู่มือการประเมินภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุงแก้ไข

บทความที่เกี่ยวข้อง