นโยบายของวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

...........................................................................................................................................

 

กำหนดแนวนโยบายการดำเนินการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเสนอแนวนโยบายและแผนงานการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่ง ( 4 ปี ) ดังนี้

 

       1. วิสัยทัศน์

"ปรับภาพลักษณ์ พัฒนาบัณฑิต ผลิตผลงาน เพื่อทะยานสู่ระดับสากล"

                                                                                                                                                                

      2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการบริหารและจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ

2. วิจัย สั่งสม และบูรณการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการบริหาร เพื่อการบริหารและจัดการองค์การสมัยใหม่

3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านการบริหารและจัดการ แบบครบวงจร

4. สร้างเสริมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรม

5. บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม

 

     3. นโยบาย

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหารและจัดการ เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บนพื้นฐานทางวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีการบริหาร โดยมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน ตลอดจนมีจิตสำนึกสาธารณะรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก

2. สนับสนุนการวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจ เน้นการวิจัยเชิงบูรณการด้านบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารเทคโนโลยี และการบริหารอุตสาหกรรม โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการวิจัย กำหนดทิศทางการวิจัย แสวงหาแหล่งทุน เพิ่มเครือข่ายระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

3. ให้บริการวิชาการในด้านบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารเทคโนโลยี และการบริหารอุตสาหกรรม โดยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่บูรณการความรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจรทั้งการวิจัย การฝึกอบรม และการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญา

5. สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นความยุติธรรม การมีส่วนร่วมของบุคลากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

      4. แผนงานการบริหาร

นโยบายตามภารกิจ

รายละเอียดเป้าหมายของภารกิจ

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ

 1. ด้านการเรียนการสอน

   1.1 ลดสัดส่วนนักศึกษาทุกระดับต่ออาจารย์ให้ต่ำลงตามเกณฑ์มาตรฐาน (25:1) โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

 

    ลดจำนวนการรับนักศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก่อน แล้วจึงเพิ่มจำนวนรับในระดับบัณฑิตศึกษาในระยะต่อไป

 

   1. จำนวนนักศึกษาทุกระดับลดลงให้ได้เกณฑ์มาตรฐานสกอ.

   2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

 วิธีดำเนินการ

 1. ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานสกอ.
 2. งดรับนักศึกษาปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2558
 3. ลดจำนวนรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในปีการศึกษา 2558 ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานสกอ.
 4. เพิ่มจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
 5. จัดศูนย์สนับสนุน/ให้คำปรึกษาการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

  1.2 เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรและเทคโนโลยี และเข้าใจเรื่อง AEC

   1. มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่สามารถบูรณการความรู้และประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับ AEC

   2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายสังคม เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์วิทยาลัย

   1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะด้านการบริหารและจัดการ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของผู้จ้างงานบัณฑิต

ผู้จ้างงานบัณฑิตมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

 วิธีดำเนินการ

 1. แต่งตั้งรองคณบดีกิจการนักศึกษารับผิดชอบการประสานงานกิจกรรมของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
 2. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์วิทยาลัยเพิ่มขึ้น
 3. จัดหลักสูตรอบรมให้แก่นักศึกษาเน้นด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียน การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้าสู่ AEC เป็นต้น

   1.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและสร้างหลักสูตรที่ทันสมัยให้มีความโดดเด่นเพื่อเพิ่มการผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้

   1. ปรับหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. และคุณวุฒิของคณาจารย์ปัจจุบัน

   2. มีหลักสูตรและแผนการศึกษาที่เน้นหนักเฉพาะทางตามปรัชญาของสถาบัน เช่น การบริหารอุตสาหกรรม การบริหารเทคโนโลยี โดยเน้นความเป็นผู้ประกอบการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

   1. หลักสูตร/แผนการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง/เปิดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับการปรัชญาการศึกษาของสถาบัน

   2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

วิธีดำเนินการ

 1. แต่งตั้งประธานสาขาดำเนินการประสานงานการจัดทำหลักสูตรให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานสกอ.
 2. ปรับปรุงหลักสูตรทั้งสามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเน้นทางด้านบริหารธุรกิจ
 3. จัดหลักสูตรอบรมเน้นด้านการบริหารอุตสาหกรรม การบริหารเทคโนโลยี โดยเน้นความเป็นผู้ประกอบการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 2. ด้านการวิจัย

   2.1 เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ ด้านบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารเทคโนโลยี และการบริหารอุตสาหกรรม ให้มีความโดดเด่น โดยร่วมมือกับนักวิจัยจากหลายสาขาให้มีผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ และตอบสนองต่อชุมชนและสังคมเพิ่มมากขึ้น

 

   1. สนับสนุนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการและร่วมมือกับนักวิจัยหลายสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและตอบสนองต่อชุมชนและสังคม

   2. สนับสนุนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างวิทยาลัยและคณะภายใน สถาบัน และต่างประเทศ

 

   1. มีการสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการของภาครัฐและเอกชน

   2. ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศ

   3. งานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์จริง

   2.2 สร้างเครือข่ายการวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

   มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

   1. วิทยาลัยมีการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

   2. จำนวนทุนหรือจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

   2.3 พัฒนาทีมบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดระบบทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย

   1. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาทีมบริหารงานวิจัยที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

   2. มีการจัดระบบทรัพยากร สนับสนุนการวิจัยร่วมกัน

   1. นักวิจัยรุ่นใหม่และทีมบริหารงานวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 2.เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 วิธีดำเนินการ

 1. จัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยเน้นด้านบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารเทคโนโลยี และการบริหารอุตสาหกรรม โดยเน้นโครงการวิจัยที่มีความต่อเนื่อง/นำไปใช้ประโยชน์จริง
 2. จัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยที่เน้นการตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการ และตอบสนองต่อชุมชนและสังคมเพิ่มมากขึ้น
 3. จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงบูรณการระหว่างวิทยาลัยและคณะภายในสถาบัน และโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
 4. จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย และศูนย์รวมเครือข่ายวิจัยและระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
 5. เน้นสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาทีมบริหารงานวิจัยที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 3. ด้านการบริการวิชาการ

   3.1 ให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น รวมทั้งจัดฝึกอบรมวิชาการให้กับบุคคลภายใน และภายนอกเพิ่มมากขึ้น

 

   ส่งเสริมการให้บริการวิชาการและจัดฝึกอบรมด้านบริหารและการจัดการแบบครบวงจรแก่กลุ่มเป้าหมาย

 

 

   จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการในหัวข้อที่เป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

   3.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลความรู้และผลงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์ได้

   จัดทำระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการด้านการบริหารและจัดการและงานวิจัยที่เป็นปัจจุบันและเอื้อต่อสาธารณชน

   การให้บริการวิชาการด้านการบริหารและการจัดการ และจัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของวิทยาลัยที่ครอบคลุมภารกิจ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 วิธีดำเนินการ

 1. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการในหัวข้อที่เป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. การให้บริการวิชาการด้านการบริหารและการจัดการ และจัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของวิทยาลัยที่ครอบคลุมภารกิจ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน

4. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

   4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

 

   ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย

 

   นักศึกษา และบุคลากรให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

   4.2 สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและรักการทำงาน ตลอดจนนักศึกษามีความรู้ รักเรียนและรับผิดชอบต่อหน้าที่

   1. สร้างจิตสำนึกรักวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

   2. สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจเรียนและรับผิดชอบต่อหน้าที่

   1. บุคลากรวิทยาลัยมีจิตสำนึกที่ดีและรักการทำงานในวิทยาลัย

   2. นักศึกษาสนใจเรียนและรับผิดชอบต่อหน้าที่

   3. บุคลากรและนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมต่อหน้าที่เพิ่มขึ้น

 วิธีดำเนินการ

 1. จัดกิจกรรมให้นักศึกษา และบุคลากร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยตามเทศกาลต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วันสงกรานต์ การแห่เทียนพรรษา เป็นต้น
 2. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เช่น กิจกรรม 5 ส และบิ๊กคลีนิ่งเดย์ เป็นต้น
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมต่อหน้าที่เพิ่มขึ้น เช่น การให้ประกาศเกียรติบัตรนักศึกษาความประพฤติดีเด่น อาจารย์สอนดีเด่น เป็นต้น

 5. ด้านการบริหารจัดการ

   5.1 จัดระบบการบริหารงานและโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ

 

   พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการจัดการภายในวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

   ระบบการติดตามประเมินผลบุคลากรและผู้บริหาร

   5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

   พัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

   1. แผนพัฒนาบุคลากร ๔ ปี

   2. จัดอบรมการทำงานเป็นทีม (Team Building)

   5.3 มีช่องทางแลกเปลี่ยนกระจายข่าวสาร และการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   1. พัฒนาช่องทางแลกเปลี่ยนและกระจายข่าวสารของบุคลากร

   2. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาโดยให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและพัฒนา

   1. ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนและกระจายข่าวสาร

   2. บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานของวิทยาลัย

   5.4 ยึดถือระบบการประเมินการบริหารงานที่โปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได้

   พัฒนาระบบการประเมินการบริหารงานที่โปร่งใสชัดเจน และตรวจสอบได้

   วิทยาลัยมีระบบการประเมินที่โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้

   5.5 มีมาตรการส่งเสริมและให้ผลตอบแทนแก่ผู้สอนและบุคลากรที่มีการพัฒนาต่อเนื่องสร้างจิตสำนึกการให้บริการทุกระดับ

   1. มีกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการแก่อาจารย์และบุคลากร

   2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการให้บริการ

   1. มีผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

   2. จัดฝึกอบรม เพื่อนำไปสู่จิตบริการ (Service Minded)

   3. วิทยาลัยมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   4. บุคลากรของวิทยาลัยมีจิตบริการ(Service Minded)

 วิธีดำเนินการ

 1. สร้างระบบการติดตามประเมินผลบุคลากรทั้งด้านจำนวนผลงาน ผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจการบริการรวมทั้งสร้างระบบที่ทำให้ผู้บริหารวิทยาลัยมีการประเมินที่โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้
 2. จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น จัดอบรมการทำงานเป็นทีม (Team Building) การอบรมเรื่องจิตบริการ (Service Minded) เป็นต้น
 3. ยุบรวมสำนักงานสองแห่งรวมเป็นสำนักงานเดียวแบบให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
 4. สร้างระบบให้ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนและกระจายข่าวสารทั่วถึงกัน เช่น ไลน์วิทยาลัย ข่าววิทยาลัย เป็นต้น
 5. สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนางานของวิทยาลัย เช่น การสกัดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  ธันวาคม  2557

(รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย  แสงโนรี)

คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ