สาขาบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2556  

 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
 พฤติกรรมการใช้บริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา
 ความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์รับฝากเซิร์ฟเวอร์ กรณีศึกษา บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ กรณีศึกษา เบียร์ตราสิงห์
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวในพัทยา
 พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูกระหว่างคลินิกและโรงพยาบาล
 ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคนมเปรี้ยว ตรายาคูลท์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร
 พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชว์ห่วย) ในกรุงเทพใต้
 การประเมินผลการใช้งานและความคุ้มค่าของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเมกาบางนาของผู้บริโภค
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้โดยสารใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำระหว่าง สายการบินแอร์เอเซีย กับสายการบินนกแอร์
 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของธุรกิจเครปญี่ปุ่นเคลื่อนที่บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass
 ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการโฆษณาผ่านเฟสบุ๊ค
 ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวในพัทยา
 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูก
 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อสถาบันกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ภายหลังอุทกภัยปี 2554
 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับตลาดทดแทนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานคอลล์เซ็นเตอร์ กรณีศึกษา บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
 การตัดสินใจซื้อบริการภายในประเทศผ่าน AirAsiaGo ของสายการบินแอร์เอเชีย
 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าในเขตจังหวัดชลบุรี
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร
 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งฟาร์มนกกระทา ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานนวดแผนไทย
 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

ปีการศึกษา 2554

ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตลาดกระบัง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหนคร
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคข้าวสารอินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซักอบรีดของผู้บริโภคในซอยลาซาล เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าน้ำพริกแกงสำเร็จรูป
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการภัตตาคารและผับบริเวณ ถนนศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตลาดกระบังของพนักงานสนามบินสุวรรณภูมิ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจห้องแถวให้เช่าในเขตตำบลนาป่า จังหวัดชลบุรี
การศึกษาโอกาสทางการตลาดของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
สิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าสำหรับผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 กรณีศึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยในเขตลาดกระบัง
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของธุรกิจร้านไอศกรีม บริเวณซอยเกกีงาม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางเกาหลี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้าน 108 ช็อปในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจ เลือกชมคอนเสิร์ตในผับ เขตกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02-329-8459-60, 02-329-8000 โทรสาร : 02-329-8461 Email : amc.kmitl@hotmail.com เว็บไซต์เก่า