งานวิจัย

ทางวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่บุคลากรได้ออกแบบและค้นคว้างานวิจัย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในงานวิจัยนั้นๆ ต่อไป