ผศ.ดร.จิระเสกข์  ตรีเมธสุนทร
คณบดี
โทร 6301, 2119
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

อ.ทัศไนย  ปราณี
รองคณบดี
โทร 6303
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
รองคณบดี
โทร 6327
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
รองคณบดี
โทร 6310
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
ผู้ช่วยคณบดี
โทร 6302, 6320
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร
โทร 6302, 6320
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารเทคโนโลยี
โทร 6323
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
โทร 6312
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

รศ.อมรศรี ตันพิพัฒน์
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทร 6329
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โทร 6327
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
โทร 6310
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนผศ.ดร.จิระเสกข์  ตรีเมธสุนทร
ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
โทร 6301, 2119
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


รศ.ดร.วิรัช  กระแสร์ฉัตร์
โทร 6315
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
รศ.ดร.กุลกัญญา  ณ ป้อมเพ็ชร์
โทร 6317
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผศ.ดร.อุรสา  บัวตะมะ
โทร 6316
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนรศ.รังสรรค์  โนชัย
โทร 6318
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
รศ.ศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ์
โทร 6313
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

รศ.กตัญญู  หิรัญญสมบูรณ์
โทร 6312
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผศ.สุภาวดี  ปัตทวีคงคา
โทร 6311
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผศ.ขนิษฐา  อุนะรัตน์
โทร 6321
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผศ.ศราวณี  พึ่งผู้นำ
โทร 6319
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนรศ.ดร.วรนารถ แสงมณี
โทร 6325
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผศ.วอนชนก  ไชยสุนทร
โทร 6314
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี
โทร 6330
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนผศ.อภิสิทธิ์ แก้วฉา
โทร 6331
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ
โทร 6342
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ดร.วินัย  ปัญจขจรศักดิ์
โทร 6342
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนดร.ชลิตา  ศรีนวล
โทร 6326
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ดร.เทพรัตน์  พิมลเสถียร
โทร -
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ดร.ธีรเวช  ทิพย์สีแสง
โทร 6337
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางศรีสุนันท์  สุขถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
โทร 6306
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวพาขวัญ  ชูอำไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทร 6305
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวสุมณฑา  อ่วมกลัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ
โทร 6335
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนายศุภกิจ คงบุญ
นักวิชาการศึกษา
งานอาคารสถานที่
โทร 6328
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวมุจลินท์  ม่วงยาน
นักวิชาการศึกษา
งานประกันคุณภาพ
โทร 6324
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวอภิสรา อุ่นอบ
นักวิชาการศึกษา
โทร 8459
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนายนิมิต สาตรปรุง
นักวิชาการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
โทร 6328
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายนันทณัฏฐ์ สมุทระกพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 6343,6328
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางระเบียบ พรหมวิหาร
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาตรี
โทร 6322
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท
โทร 2110
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวอัจฉรา  ถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานแผนและงานวิจัย
โทร 6307
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นายวรวุฒิเวช วรวุฒิ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

โทร 6333
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาววสพร บุญสุข
เลขานุการ Executive Ph. D Program
โทร 2119
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวปวีณสุดา เดชประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก
โทร 2119
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
นางสาวธันยพร ศรีมณี
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
โทร 6334
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน