ตารางกิจกรรมกิจกรรม /โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555


ลำดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2555

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1.

การจัดการและวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล(SMEs)
right
2.


คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการบริหารจัดการ


right
3.

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Google


right4.

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
เพื่อการจัดการ


right
5.

สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ
การบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 


right

6. การวัดประสิทธิภาพการผลิต
เชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมเบื้องต้น


right

7. การวัดประสิทธิภาพการผลิต
เชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมขั้นสูง


right

8. การวัดประสิทธิภาพการผลิต
เชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมเบื้องต้น 

right

9. การวัดประสิทธิภาพการผลิต
เชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมขั้นสูง 

right

10.

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ
การบริหารจัดการน้ำright

11.

สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณสุขและระบาดวิทยา


right

 


 12.

การบริหารจัดการความมั่นคง
ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ

 

 


 

right

13.

การจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการจัดการผังเมือง

 

 


 

right

 


 


14.

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 


 

right

15.

สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับบริหาร
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

 

right

16.

การบริหารจัดการท้องถิ่น
ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 

 

right

17.

 

 

การสร้างเยาวชนผู้ประกอบการ(JSMEs)

 

right