รศ.กตัญญู  หิรัญญสมบูรณ์

E-mail

:

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การศึกษา

:

พศ.บ. (การตลาดทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (International Management) University of Dallas, USA

งานวิจัย

:


- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ทางการค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคกลาง
- การศึกษาสภาวะองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- การใช้ดัชนีวัดความสำเร็จของการจัดการความรู้ภายในองค์การ: กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


กลับไปหน้าหลัก