อ.ทัศไนย ปราณี
รองคณบดี

E-mail

:

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การศึกษา

:

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานวิจัย

:

- ความคิดเห็นของข้าราชการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- ปัจจัยของการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


กลับไปหน้าหลัก