รศ.อมรศรี ตันพิพัฒน์
รองคณบดี
ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

E-mail

:

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การศึกษา

:

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานวิจัย

:


- การพัฒนาการตลาดส่งออกผลไม้ของประเทศไทย
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกออมเงินกับธนาคารพาณิชย์
- ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร


กลับไปหน้าหลัก